Pingstkyrkans policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt
oacceptabelt i församlingens verksamheter eller på dess arbetsplatser.
Varje medarbetare har ansvar för att förebygga alla former av övergrepp mot
barn och ungdomar som deltar i vår verksamhet. Varje händelse i form av
övergrepp ska tas på största allvar och den som får kännedom om en sådan
händelse ska agera i enlighet med Församlingens handlingsplan.
Målet är att all vår verksamhet skall vara fri från alla former av övergrepp.

Ledare ska se till att:
• I alla situationer främja barnets bästa
• Vid alla aktiviteter försöka vara fler än en ledare närvarande, eller ha några andra inom hör- och synhåll.
• Identifiera, reagera och agera för att förebygga alla former av övergrepp
• Alla barn kommer hem tryggt och säkert från våra aktiviteter
• Våra lokaler är anpassade och trygga i förhållande till den verksamhet som bedrivs
• Uppvisa ett Utdrag från Brottsregistret gällande för föreningar mm. (RUT 442.14), först vid början av sitt ledaruppdrag och sedan vart tredje år.