Frågor och svar om Nya Slottet Bjärka-Säby

Under våren och sommaren har vi som församlingsledning uppfattat att det finns ett behov av att få en bättre förståelse av vad som hänt kopplat till vårt slott i Bjärka-Säby. I programförklaringen som hör till gåvobrevet vid donationen framgår att Pingstkyrkan har uppdrag att öppna kapellet för gudstjänster och då även inbjuda andra samfund att fira gudstjänst där. Vidare gjorde gåvobrevet klart att slottets kulturella tradition skulle fullföljas, musiktraditionen skulle fortgå, slottet skulle rustas och likaså parken.
Vi menar att genom de steg vi nu tar möjliggör vi för församlingen att på ett bättre sätt än tidigare ta vårt ansvar kopplat till andra samfund, kultur och musik.
I detta dokument presenterar vi svar på ett antal frågor som vi fått under våren och sommaren. Vi har strävat efter att vara så objektiva som möjligt men är medvetna om att det finns andra bilder och vi är självklart öppna för konstruktiva samtal.

1. Vad är historien bakom husfolkets och Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säbys närvaro på Nya Slottet och hur kommer det se ut i framtiden?

– År 1980 tog Pingstkyrkan emot slottet som gåva av familjen Ekman.
– År 1996 startades en kommunitet på slottet i Pingstkyrkans regi. Initiativet togs av slottets förvaltare som även var med i församlingsledningen. Den har sedan dess bestått av personer som under en till två år bott på slottet för att där ägna sig åt bön och arbete. Denna gemenskap finns fortfarande kvar i Pingstkyrkans regi och kallas idag för ”husfolket”.
– Samma år (1996) fick församlingsledningen en fråga om att starta upp ett regelbundet gudstjänstliv med andakter och gudstjänster på slottet i församlingens namn. Församlingsledningen bejakade det. Dessa gudstjänster blev en del av husfolkets rytm.
– År 2008 bildades föreningen ”Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby” (EKiBS) av personer som på olika sätt relaterat till Nya Slottet.
– År 2012 gjordes en överenskommelse som reglerade relationen mellan församlingen och EKiBS. EKiBS tog då över ansvaret för gudstjänsterna.
– Från sommaren 2021 har Pingstkyrkan återigen det fulla ansvaret för det regelbundna gudstjänstlivet på Nya Slottet

Pingstkyrkan kommer fortsätta att välkomna kristna från olika samfund att under en tid vara husfolk på slottet. De har en viktig roll att bära tidebönsrytmen på slottet. Pingstkyrkan vill fortsätta att bedriva ett regelbundet gudstjänstliv på slottet. Vi hoppas att EKiBS med Pilgrim och Johannesakademin vill fortsätta att hyra slottet för retreater, konferenser, seminarier och kurser. Vi hoppas hitta ett sätt där församlingen och hyresgäster kan samsas om utrymmet.

2. Vad kommer hända med Nya Slottet nu?

Det som vi önskar framåt, och som även församlingen gett uttryck för i olika forum, är bland annat följande:
– Göra Nya Slottet mer tillgängligt för församlingen och öka medlemmarnas delaktighet på̊ slottet
– Göra Nya Slottet tillgängligt för fler människor och kristna samfund
– Ge andra kyrkor/församlingar och samfund större möjlighet att prägla det andliga livet på Nya Slottet under den tid man hyr in sig där.
– Förtydliga relationerna till externa parter
– Bredda samarbetet med andra kristna samfund
– Bredda verksamheten på Nya Slottet och uppfylla gåvogivarens avsikt med gåvan
– Fortsätta med det regelbundna gudstjänst- och bönelivet på slottet
– Bevara Nya Slottets själavårdande miljö där människor kan finna vila, återhämtning och andlig förnyelse

För att det ska vara möjligt med den förändringen har Pingstkyrkan ett antal anställda vid slottet, bl a förvaltare, bokningsansvarig, kock och verksamhetsledare. Församlingen har anställt en pastor vid slottet som kommer att arbeta med gudstjänster och verksamhetens innehåll. Vi ser det viktigt att den som formar gudstjänstlivet på Nya Slottet och fyller det med olika verksamheter har en stark förankring i både vår församling och dess ledning. Som pastor är man del av pastorsteamet och församlingsledningen.

3. Hur ser församlingsledningen på ekumenik vid Nya Slottet?

Nya Slottet ska fortsättningsvis vara en ekumenisk plats. Ekumenik innebär att människor med olika perspektiv och syn på tron möts och kommer samman runt det som är gemensamt samtidigt som samtal förs om de olika uttrycken. Det önskar vi ska fortgå och breddas. Den ekumenik som EKiBS står för är en del i den mosaiken. Vi vill arbeta för att vidga ekumeniken ytterligare.

Vår ekumeniska vision bygger på att vi kristna möts i våra olikheter och låter en Andens enhet växa fram just i våra olikheter. Därför ska gudstjänstlivet på Nya Slottet kännetecknas av bredd och respekt för varandra. På den ekumeniska platsen som Nya Slottet är, vill vi att alla besökande präster och pastorer visar respekt för och följer sin kyrkas tradition.

4. Vad innebär församlingsledningens beslut för mig som brukar besöka slottet vid exempelvis Tidskriften Pilgrims höstmöte och EKiBS gruppretreater?

Denna förändring påverkar inte dig. När EKiBS bokat slottet för en retreat eller konferens kommer de fira gudstjänst precis som de tidigare gjort.

5. Vad innebär denna förändring för mig som brukar besöka slottet för enskild retreat?

De helger då det inte finns någon gruppretreat kommer vår nyanställda pastor, Eleonore Gustafsson, se till att det på söndagsmorgonen firas en nattvardsgudstjänst anpassad efter retreatens stillhet. På vår hemsida kan du se den nattvardsordning vi kommer använda.

6. Hur blir det med tidebönerna?

Tidebönerna kommer vara kvar och precis som tidigare ledas av slottets husfolk. Husfolket är den kommunitetsgemenskap som startade 1996 och som bestått av kristna från olika samfund som under ett till två år bott på slottet och där ägnat sig åt bön och arbete under Pingstkyrkans ledarskap. Det finns alltså två kommuniteter som relaterar till Bjärka-Säby, en under Pingstkyrkans ledarskap och en under EKiBS ledarskap. När EKiBS bildades 2008 bytte Pingstkyrkans kommunitet namn till ”husfolket”.

Eftersom det är husfolket som ansvarar för att bära upp tidebönerna vill vi vara lyhörda för deras önskemål. Inför varje läsårsavslutning görs en utvärdering där husfolket får chansen att påverka tidebönernas utformning. Just nu används EKiBS tidegärd. Vi ser det som en viktig del av vår församlings uppdrag att ge möjlighet till den fördjupning och vilan i tron som husfolkslivet innebär.

7. Varför kan inte EKiBS fortsätta att fira sin mässa i slottet varje söndag?

Vi vill att allt fler skall upptäcka slottet som en möjlig retreatmiljö. Därför vill vi möjliggöra för fler retreatarrangörer att påverka morgongudstjänstens innehåll. Om andra samfund vill hyra Nya Slottet för en helgretreat skall de få möjlighet att fira en retreatgudstjänst i enlighet med sin egen ordning. När EKiBS har en retreat eller konferens har de på samma sätt möjlighet att fira i enlighet med sin egen ordning. När fler kyrkor nu ska ges möjlighet att fira gudstjänst på Nya Slottet är inte längre kapellet lämplig som plats för ett regelbundet gudstjänstfirande av en specifik gudstjänst.

Att inte EKiBS gudstjänstliv längre kan utgå enbart från Nya Slottet är smärtsamt för alla parter, men är inte möjligt om vi fullt ut ska kunna ta ansvar för livet och verksamheten på Nya Slottet. Dialogen med EKiBS ledning fortsätter för att bl a finna nya vägar för den gudstjänstfirande gemenskapen som under många år firat morgonmässa på Nya Slottet enligt EKiBS ordning.

8. Hur har dialogen med EKiBS ledning sett ut?

Efter att EKiBS fick en ny preses (ledare) 2017 har vi haft ett formellt samtal per år förutom 2019. Däremellan har även flera informella samtal på olika nivåer ägt rum. Under många år har vi uttryckt för EKiBS ledning att det är nödvändigt med en förändring i gudstjänstlivet.

Representanter för vår församlingsledning har träffat EKiBS råd i tidigare samtal. Därefter har vi önskat att en mindre grupp från varje organisation ska mötas för att enklare föra dialog och komma framåt i samtal och överenskommelser. Vårt presidium har på församlingsledningens mandat därefter fört församlingsledningens talan. Församlingsledningen har efter varje möte fått en genomgång av samtalen och överenskommelserna.

9. Har församlingsledningen mött den gudstjänstfirande gemenskapen?

Det har skett två samtal med den gudstjänstfirande gemenskapen, ett under 2020 och ett under 2021. Vid dessa samtal har det framkommit att de som grupp huvudsakligen relaterar till EKiBS mässa och önskar fira den. Vi har inbjudit gruppens medlemmar till enskilda samtal med några ur församlingsledningen. Dessa samtal i mindre grupper skedde under försommaren. Gruppens medlemmar har även bjudits in till att delta i det gudstjänstliv som nu bedrivs vid Nya Slottet.

10. Varför blev det inte ett församlingsbeslut angående ansvarsfrågan för det regelbundna gudstjänstlivet på Nya Slottet?

Församlingen har i olika forum sedan 2014 fört samtal om vad församlingen önskar ska ske vid slottet. Dessa samtal har legat till grund för beslutet i församlingsledningen. Grunden för beslutet är därför sprunget ur församlingens vilja så som de uttryckts av närvarande vid församlingsforum, smågrupper och församlingsmöten. I ett församlingsforum 2018 beskrevs färdvägen framåt för Nya Slottet och gensvaret från församlingen var då tydligt positiv.

I församlingens stadgar är ansvaret för gudstjänstlivet lagt på församlingsledningen. I stadgarna står det att det är äldste (församlingsledningen) som ska vaka över det andliga livet i församlingen. Att som ägare ta ansvar för det regelbundna gudstjänstlivet vid slottet istället för att låta en hyresgäst göra det anser vi är det enda riktiga om vi ska följa stadgarna. Det ansvaret gäller samtliga platser där församlingen har verksamhet och lokaler. Både i Cupolen och på Nya Slottet Bjärka-Säby.