خواندن کتاب مقدس

کتاب مقدس کتاب مهمیست، به‌ویژه برای کسی که تصمیم گرفته پیرو عیسی مسیح باشد. در این کتاب می‌آموزیم که خدا کیست، بواسطۀ عیسی مسیح برای ما چه کرده، و ما چگونه می‌توانیم او را پیروی کنیم. در این نوشتار سعی برآنست که شیوه و برنامه‌ای برای خواندن کتاب مقدس ارائه‌شود. اگر انجیل ندارید، می‌توانید به کشیشان کلیسا بگویید و یک انجیل به زبان خودتان دریافت نمایید. البته اپلیکیشنهایی هم هست که شما می‌توانید از اینترنت بصورت رایگان دریافت کرده و از روی آنها انجیل را بخوانید.

خوش آمدید به برنامۀ گشت و گذار با عیسی مسیح و شناخت وی!

برای شما که نوکیش هستید و تازه خواندن کتاب مقدس را آغاز نموده‌اید

با خواندن انجیل (بخش دوم کتاب مقدس یا عهد جدید) آغاز کنید. از طریق انجیل عیسی مسیح و آنچه را که او در شکل انسان برروی زمین کرد، بهتر درک می‌کنیم. انجیل را چندین‌بار بخوانید تا برداشت کلی درستی از آن بدست آورید. بعد می‌توانید هرکدام از برنامه‌هایی را که اینجا ارائه شده، بکار ببندید. اما با هر روشی که برای مطالعه در پیش می‌گیرید یک چیز را فراموش نکنید؛ همواره به این بیندیشید که خداوند کیست و از شما چه انتظاری دارد.

برنامۀ خواندن روزانۀ کتاب مقدس

به این شیوه می‌توانید برنامه‌ای روزانه برای خواندن کتاب مقدس داشته‌باشید که بهتر است که آن را همراه با یک راهنما اجرا نمایید.

روش خواندن کتاب مقدس

در اینجا دو روش برای مطالعۀ شخصی و یکی برای مطالعۀ جمعی کتاب مقدس ارائه می‌شود.

مطالعۀ شخصی (روش دعا و سکوت و دریافت)
مطالعۀ شخصی (روش کشف رمز)
مطالعۀ دسته‌جمعی و مباحثه (روش کشف رمز)

ورق توجه داشته باشید DBS